Lietuvos paaukojimas Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai


Vasario 11 d. (sekmadienį) švęsime Lietuvos paaukojimą Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai.

Šv. Mišios lietuvių k. 9.00 ir 12.00 val., lenkų k. 10.30 val.

 

Šią dieną Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje Lietuva bus paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai.

Kviečiame visus jungtis maldai už Tėvynę ir dalyvauti Šventose Mišiose Visų Šventųjų parapijoje. 

 

 


Vyskupų kreipimasis, artėjant Lietuvos paaukojimui Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai.

Šių metų vasario 11 d. 12 val. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje Lietuvos vyskupai aukos iškilmingas šv. Mišias, kurių metu Lietuva bus paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai. Kokia šio veiksmo prasmė?

Lietuvos paaukojimas Švč. Mergelei Marijai – tai tikėjimo veiksmas, kuriuo:

  • išreiškiame pasitikėjimą Marija, kurią Jėzus mums patikėjo kaip Motiną, nuo kryžiaus sakydamas šv. Jonui: „Štai tavo Motina!“ (Jn 19, 27);
  • atnaujiname tikėjimą, puoselėtą mūsų tėvų ir protėvių, kurio dėka Lietuva tapo žinoma kaip Marijos žemė, o prieš 300 metų Trakų Dievo Motinos atvaizdas karūnuotas popiežiaus pašventintomis karūnomis;
  • artėjant Vasario 16-ajai, kai švęsime Lietuvos Valstybės atkūrimo 100 metų Jubiliejų, Marijos globai patikime Lietuvos dabartį ir ateitį, su dėkingumu atmindami visus, kurių dėka ją turime.

Vasario 11-ąją kviečiame visus nuoširdžiai jungtis į šį bendrą tikėjimo aktą, gausiai susiburiant Trakuose, taip pat kiekvienoje Lietuvos parapijoje, ir kartu su savo kunigais šv. Mišių metu, prieš tikėjimo išpažinimą, vienu balsu ištariant Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai žodžius.

Negalinčius atvykti į Trakus ar į savo bažnyčią kviečiame jungtis į šį tikėjimo veiksmą LRT televizijos ar Marijos radijo tiesioginių transliacijų iš Trakų bazilikos pagalba.

Lietuvos paaukojimo Mergelei Marijai maldą šiais Jubiliejiniais Trakų Dievo Motinos metais dažnai kalbėkime parapijose, bendruomenėse, šeimose ar asmeniškai.

Švč. Mergelė Marija tegloboja Lietuvą ir kasdien tekreipia mūsų žvilgsnį į savo Sūnų, kviesdama įsiklausyti į Jo žodį ir Juo sekti. Juk Kristus Jėzus – mūsų viltis! (1 Tim 1, 1).

Lietuvos vyskupai


Lietuvos paaukojimas Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai

     

Švenčiausioji Mergele Marija, Tu dėl gailestingojo Dievo troškimo išgelbėti žmogų sutikai būti nuolankia Viešpaties tarnaite ir buvai prie savo Sūnaus, kai Jis už mus aukojo gyvybę kaip tobulo klusnumo auką savo Tėvui.

     

Įkvėpti Tavo pavyzdžio, o Malonėmis apdovanotoji,
vienydamiesi su Tavo motinišku troškimu užtarti kiekvieną,
kas šaukiasi Tavo pagalbos,
Tavo Nekaltajai Širdžiai aukojame šių dienų Lietuvą.

     

Pavedame Tavo globai vaikus, melsdami, kad jie užaugtų tikinčiais ir dorais ateities Lietuvos kūrėjais.

Pavedame jaunimą, kad uoliai ieškotų tiesos ir nepristigtų ryžto tinkamai atsiliepti į savo pašaukimą.

Pavedame utuoktinius, kad Lietuvos šeimos taptų tvirtos ir ištikimos meilės bendruomenėmis bei darnios visuomenės pagrindu.

Pavedame sąžiningai dirbančių žmonių triūsą, melsdami, kad darbas ne tik didintų gerovę, bet ir vestų į šventumą bei leistų būti ištikimais Gerosios Dievo naujienos nešėjais.

 

Pavedame kenčiančių, ligonių ir senelių kantrybę, kad ji mus skatintų gailestingumo darbams ir nesavanaudiškai pagalbai.

Pavedame mūsų žmonių troškimą kurti krikščioniškomis vertybėmis grindžiamą visuomenę, kad visa Lietuva gyventų laisvėje.

Marija, Tu iš kunigaikščių miesto Trakų nuo seno meilingai globoji Lietuvos žmones.

Padėk mums gyventi taip, kaip trokšta Nekaltoji Tavo Širdis, ir savo darbais teikti garbę Dievui, kuris gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.


Odezwa biskupów z okazji aktu poświęcenia Litwy Niepokalanemu Sercu Maryi, Patronki Litwy

11 lutego br. o godz. 12.00 w bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach litewscy biskupi będą celebrowali uroczystą Mszę św., podczas której zostanie dokonany akt poświęcenia Litwy Niepokalanemu Sercu Maryi, Patronki Litwy. Na czym polega istota tego aktu?

Akt poświęcenia Litwy Najświętszej Maryi Pannie – to akt wiary, poprzez który:

  • pokładamy ufność w Maryi, którą Jezus na krzyżu powierzył nam wszystkim w osobie św. Jana jako Matkę: „Oto Matka twoja“ (J, 19, 27);
  • odnawiamy wiarę naszych ojców, dzięki której Litwa od dawna jest znana jako „ziemia Maryi“, przed 300 laty zaś Jej obraz w Trokach został ukoronowany przez papieża, a Ona sama zyskała miano Patronki Litwy;
  • w przededniu 16 lutego, gdy będziemy obchodzili 100. rocznicę odzyskania przez Litwę Niepodległości, zawierzamy opiece i wstawiennictwu Maryi teraźniejszość i przyszłość Litwy, z wdzięcznością upamiętniając wszystkich, którzy przyczynili się do odbudowy niepodległości.

Zapraszamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa 11 lutego w tym wspólnym akcie wiary. Zachęcamy do gromadzenia się zarówno w Trokach, jak i w każdej parafii na Litwie oraz do wypowiedzenia jednym głosem wspólnie ze swoimi księżmi podczas Mszy św., przed wyznaniem wiary, słów aktu poświęcenia Litwy Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi, Patronki Litwy.

Tych, którzy nie mogą przybyć do Trok czy do swojego kościoła, zachęcamy, aby włączyć się do tego aktu wiary za pośrednictwem telewizji LRT oraz radia Maryja, które będą nadawały bezpośrednią transmisję z uroczystości w bazylice trockiej.

W tym jubileuszowym roku Matki Bożej Trockiej często odmawiajmy modlitwę poświęcenia Litwy Najświętszej Maryi Pannie w parafiach, wspólnotach, rodzinach lub osobiście.

Niech Najświętsza Maryja Panna ma w opiece Litwę i niech codziennie kieruje nasze spojrzenie ku swojemu Synowi, zachęcając do wsłuchania się w Jego słowa i naśladowania Go. Wszak Chrystus Jezus jest naszą nadzieją! (por. 1 Tm, 1, 1).   

Biskupi Litwy


Akt poświęcenia Litwy Najświętszej Maryi Pannie, Patronce Litwy

Najświętsza Panno Maryjo, Ty – ze względu na pragnienie Miłosiernego Boga, aby uratować człowieka – zgodziłaś się zostać Jego pokorną służebnicą i byłaś przy swoim Synu, kiedy złożył życie, jako doskonałą ofiarę Ojcu.

Natchnieni Twoim przykładem – o Pełna Łaski –

polecamy się Twej Matczynej opiece, którą otaczasz każdego, kto się do Ciebie ucieka.

Twemu Niepokalanemu Sercu polecamy Litwę.

Zawierzamy Ci dzieci, prosząc, aby w łasce wiary wyrosły na uczciwych obywateli swojej Ojczyzny.

Zawierzamy Ci młodzież, aby odważnie szukała prawdy i zdecydowanie odpowiadała na powołanie.

Zawierzamy Ci małżeństwa, aby rodziny Litwy wiernie trwały w świętym związku sakramentalnym, tworzyły mocne wspólnoty miłości oraz były fundamentem jedności społeczeństwa.

Zawierzamy Ci pragnienia uczciwie pracujących ludzi, prosimy, żeby praca nie była wyłącznie środkiem prowadzącym do dobrobytu, ale do uświęcenia i gorliwego głoszenia Dobrej Nowiny.

Zawierzamy Ci cierpliwość ludzi strapionych, chorych i starszych. Niech ich życie będzie natchnieniem dla nas wszystkich do pełnienia uczynków miłosierdzia i niesienia bezinteresownej pomocy.

Zawierzamy Ci pragnienia ludzi, którzy dążą do stworzenia społeczeństwa opartego na chrześcijańskich wartościach. Niech Litwa zawsze cieszy się prawdziwą wolnością.

Maryjo, która od lat z wielkoksiążęcych Trok matczyną troską otaczasz nasz kraj, dopomóż nam, abyśmy żyli tak, jak pragnie tego Twoje Niepokalane Serce. Pomóż nam, byśmy swoimi czynami oddawali chwałę Bogu, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Atgal Atgal