Visų Šventųjų Tituliniai atlaidai

Lapkričio 1-ąją, Visų Šventųjų iškilmę, Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje buvo švenčiami Tituliniai atlaidai

Balso įrašas. Šv. Mišios 2017 11 01, 12:00 val. Evangelija pagal Matą 5, 1-12a. Homiliją sako kun. Kęstutis Smilgevičius. Šaltinis — Marijos Radijas

Iškilmingąsias šv. Mišias celebravo Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretorius Kęstutis Smilgevičius, koncelebravo Visų Šventųjų parapijos klebonas kun. Gintaras Černius. 

Prieš šventąsias Mišias buvo kalbamas rožinis dėkojant Viešpačiui už visą bendruomenę, atskirus jos narius: dienos centro vaikus, jaunimo grupelę, mamyčių grupelę ir šeimas — jų vienybę ir pilnatvę; Švč. Mergelės Marijos legioną, Artumos programą ir jų globojamus senus, vargšus ir vienišus žmones; prašant Dievo Meilės išlaisvinimo priklausomiems ir priklausomųjų artimiesiems bei dėkojant už šventą atsidavimą — visus vienuolius ir dvasininkus, pašventusius gyvenimą Dievo Šlovei.

Šv. Mišių metu bendruomenė dėkojo Dievui už visus žinomus ir nežinomus šventuosius, mūsų Tėvynės švento pavyzdžio skleidėjus: Mykolą Giedraitį, Jurgį Matulaitį, Teofilių Matulionį bei kitus. Prašant šventumo Bažnyčiai buvo meldžiamasi už kiekvieno asmenišką šventumo troškimą ir Dievo Palaimos prašoma Visų Šventųjų bažnyčios tikinčiųjų ganytojams ir ištikimiems tarpininkams, klebonui kun. Gintarui, kunigams Albertui ir Kęstučiui. 

Per Aukos liturgiją Viešpačiui buvo nešama: rožinis, kaip mūsų kasdienės maldos simbolis einant šventumo link; Visų Šventųjų knyga, dėkojant už šventųjų gyvenimo pavyzdžius; maldaknygė, atsimenant savo prosenelius, kurie visus darbus pradėdami malda, buvo šventi; Duona ir Vynas, prašant malonės suprasti, kad šventumas — žmogaus gyvenimo prasmė ir džiaugsmas. 

 

Atgal Atgal