Ligonių patepimas

Ligonių patepimo sakramentas — tai ženklas, per kurį Bažnyčia prašo Viešpaties, kad Jis sustiprintų sunkiai sergančio ligonio kūną ir dvasią, augintų ne tik ligonio, bet ir jo artimųjų bei slaugytojų pasitikėjimą Dievo valia, pašventintų kančią, grąžintų sveikatą.

 

Kodėl sunkiau sergančiam tikinčiajam reikia priimti Ligonių patepimo sakramentą?

Sunkiai sergančiam žmogui būtina Dievo pagalba ir malonė, kad ligos prislėgtas žmogus nenusimintų, nepasiduotų nevilčiai, neužgesintų tikėjimo. Ligonių patepimo sakramentu pats Kristus aplanko ir sustiprina sergantį savo brolį. Savo kančia ir mirtimi ant kryžiaus Kristus suteikė kančiai naują prasmę: dabar ji gali padaryti mus panašius į Viešpatį ir suvienyti su Jo kančia, gelbėjančia visą pasaulį.

Kristaus išgyventas kančios, apleidimo, vienatvės laikas pašventina ir kiekvieno krikščionio skausmo akimirkas. krikščionis išpažįsta, kad Kristus savo kančia pašventino pasaulį. Šioje misijoje dalyvauja ir ligos kamuojamas krikščionis. Tačiau Kristus per Bažnyčią šio žmogaus nepalieka vienišo, per Ligonių patepimo sakramentą stiprina bei guodžia.

Ligonių patepimas kunigas Gintaras kunigas Albertas

 

„Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia Bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista“ (Jok 5,14—15).

 

 

Bažnyčios pašventintas ir atsiųstas kunigas meldžiasi už ligonį, jo artimuosius, slaugytojus ir už visus kenčiančius, uždeda sergančiajam rankas ant galvos ir jo kaktą bei rankas patepa Ligonių aliejumi vyskupo pašventintu Didįjį Ketvirtadienį. Taip Bažnyčia vykdo Kristaus žodžius, kuriais Jis kvietė lankyti ligonius ir juos stiprinti. Ligonių sakramento teikimu akivaizdžiai parodomas Bažnyčios rūpestis ligoniais, senais žmonėmis, kad Viešpats yra su jais ir bendruomenei rūpi kenčiantys žmonės.

 

Kam teikiamas šis sakramentas?

Patepimas yra teikiamas pakrikštytiems tikintiesiems, kurie sunkiai serga arba jų sveikata silpnėja dėl senatvės. Sakramentas gali būti teikiamas pakartotinai, jei po matomo pagerėjimo ligonio būklė vėl pablogėjo. Kai sergančio krikščionio būklė nesikeičia praėjus bent metams šį sakramentą galima vėl teikti.

Visada galima priimti šį Sakramentą prieš sudėtingesnę operaciją, o sergantiems vaikams galima teikti tada, kai jie suvokia šio Sakramento esmę ir naudą. Tiems ligoniams, kurie yra praradę sąmonę, Ligonių patepimas yra teikiamas, jei jie prieš sąmonės praradimą šio patarnavimo prašė arba numanoma, kad to prašytų. Jeigu sunkiai sergantis tikintysis jau yra miręs — Ligonių patepimo sakramentas neteikiamas. Kai abejojama ar ligonis tikrai yra miręs, patepimas teikiamas sąlyginai.

Ligonių patepimo sakramentas suteikiamas ligoniams ar senatvės sulaukusiems žmonėms, kai kreipiamasi į savo parapijos kunigą. Sunkiai sergantiems ligoniams, esantiems ligoninėse, kai jie to prašo arba pageidaujant jų artimiesiems, reikia kreiptis į parapiją, kurios teritorijai priklauso ligoninė.

 

Ligonių patepimo sakramento pasekmės

*Sunkiai sergantis ligonis susivienija su Kristaus kančia visos Bažnyčios labui.
*Ne tik ligonį, bet ir jo artimuosius aplanko paguoda, ramybė, pasitikėjimas ir drąsa krikščioniškai iškęsti ligos ar senatvės kentėjimus.
*Šiuo sakramentu skatinama atgailos dvasia, pasirengiama labiau priimti patį Viešpatį.
*Ligonis neretai atgauna sveikatą, pastebimai sustiprėja.
*Sunkiai sergantis žmogus pamažu su tikėjimo dvasia parengiamas pereiti į amžinąjį gyvenimą, kurio tikisi kiekvienas krikščionis.

 

Būtina žinoti

Namuose laukiant kunigo, kuris sergančiam Jūsų šeimos nariui suteiks Ligonių patepimo sakramentą, reikia pasiruošti:

* stalą užtiesti balta staltiese;
* ant stalo pastatyti kryžių ir uždegti dvi žvakes;
* paruošti stiklinę vandens, nes jei ligoniui sunku nuryti Šv. Komuniją, galima duoti truputį atsigerti;
* ant lėkštelės padėti gabalėlį vatos.

 

Ligonių patepimo sakramento simboliai

Malda ligonis pavedamas kenčiančiam ir visas ligas nugalėjusiam Dievui.

Rankų uždėjimas — tai Šventosios Dvasios galios perdavimo, pastiprinimo ženklas.

Patepimas Ligonių aliejumi — sustiprina Krikštu pateptą krikščionį kovoje su liga, skausmu, išbandymais, primena išrinkimą, paskyrimą būti Dievo karalystės dalyviu.

 

Dėl Ligonių patepimo prašome kreiptis į bažnyčios kleboną kun. Gintarą Černių telefonu: +370 670 01 405 arba ateikite į zakristiją.

 


Atgal Atgal