Ministrantai

 

Ministrantas (lot. minister „patarnautojas“) – dvasininko padėjėjas, padedantis atlikti liturgijos apeigas.

 
Jaunuoliai, norintys iš arčiau pažinti Bažnyčios tikėjimo šventimo džiaugsmą, Dievą pagarbinti nuoširdžia tarnyste prie altoriaus, ateina į šv. Mišias, kitas bažnytines apeigas ir talkina liturgijai vadovaujantiems kunigams.

TIKSLAS. Garbinti Dievą patarnaujant prie altoriaus šv. Mišių metu, dalyvaujant procesijose bei kitose liturginėse apeigose. Artimiau susipažinti su liturgija, ugdyti atsakingus, aktyvius bei sąmoningus Bažnyčios narius.

Norinčius tapti ministrantais kviečiame ateiti į Visų Šventųjų bažnyčios zakristiją.
Kreiptis į kleboną kun. Gintarą Černių telefonu +370 670 01 405.

 

MINISTRANTO MALDA

ministrantai

 

Viešpatie Dieve, nuskaidrink mano širdį ir mano protą, kad su tyra širdimi ir kilniomis mintimis aš su džiaugsmu galėčiau patarnauti prie
Tavo Altoriaus. Padaryk, kad mano dėmesys Šventosios Aukos metu nesiblaškytų, o žvilgsnis būtų kreipiamas į Tave, esantį Švenčiausiame Sakramente, kad širdis visada, o ypač Šventųjų Mišių metu, priklausytų Tau Per Kristų Mūsų Viešpatį. Amen.

 

 


Atgal Atgal