Šventosios Šeimos paveikslas

 

Šv. Šeimos paveikslo kolkas, karantino laikotarpiu, paimti į namus nėra galimybės. 2020 11 10

Pasak popiežiaus Leono XII, pats Dievas yra pagrindęs šventąją Šeimą, „kurioje visi žmonės gali matyti namų bendruomenės ir visų dorybių bei šventumo pirmavaizdį”.

Jau nuo 2019 m. pradžios visos šeimos yra kviečiamos šv. Šeimos paveikslą savaitei pasiimti į savo namus ir melstis prie jo savo intensijomis.

Visus, norinčius paimti paveikslą, kviečiame užpildyti šią internetinę FORMĄ.

Prisiregistravusiuosius informuosime, kada ir kaip galėsime Jums perduoti paveikslą bei kitą reikalingą informaciją.

Neturinčius galimybės užpildyti internetinės formos kviečiame užeiti į zakristiją. 

Rekomenduojame laikytis kelių šv. Šeimos paveikslo savaitės taisyklių: 😊 

1. Visai šeimai kartu melstis prie paveikslo bent 1-ą kartą per dieną. 

2. Meldžiantis turėti asmeninių ir bendrų šeimos intensijų bei melstis už visas mūsų parapijos šeimas, ypač už tas, kurios išgyvena įvairius sunkumus. 

3. Meldžiantis prie paveikslo uždegti žvakutę. 

4. Kiekvieną dieną įvairiose kasdienėse situacijose savo darbais priminti artimiausiems žmonėms, kaip juos mylime. 

5. Šią savaitę ypatingai vengti bet kokių pykčių ar kivirčų šeimoje. 

6. Kiekvieną dieną pasakyti šeimos nariams, kad juos mylime.  Šv. Šeimos paveikslas priklauso Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčiai.

 

Čia pateikiame kelias maldeles, kuriomis galime melstis prie Šv. Šeimos paveikslo. 

Viešpatie Jėzau,

kuris panorai trisdešimt metų gyventi

šventojoje Nazareto šeimoje

ir įsteigti santuokos sakramentą,

kad krikščioniškos šeimos būtų sustiprintos

ir suvienytos tavo Meile,

meldžiame tave palaiminti ir pašventinti mūsų šeimą.

Pasilik joje savo šviesa ir malone.

Palaimink mūsų darbus ir apsaugok mus nuo ligų

bei visokio blogio,

suteik mums drąsos išbandymų dienose

ir ištvermės kasdien kartu nešioti

visus sunkumus, kurie užklups.

Lydėk mus visada dieviškąja savo pagalba,

kad galėtummėme ištikimai kartu atlikti

savo misiją žemėje

ir visi su amžinu džiaugsmu susitiktume

tavo Dangaus karalystėje.

Amen

PASIAUKOJIMO ŠVENTAJAI ŠEIMAI AKTAS

Jėzau Kristau, mūsų mylimasis Išganytojau, Tu esi iš dangaus atsiųstas, kad apšviestum pasaulį savuoju mokymu ir pavyzdžiu. Didžiąją savo gyvenimo dalį Tu norėjai praleisti vargingame Nazareto namelyje, paklusdamas Marijai ir Juozapui, ir taip pašventinai tą šeimą, kuri visoms krikščioniškoms šeimoms tapo pavyzdžiu. Maloningai priimk ir mūsų šeimą, kuri dabar Tau visiškai pasiaukoja. Saugok ir išlaikyk mumyse šventą pagarbą Tau. Išlaikyk mūsų šeimose ramybę ir santarvę krikščioniškos meilės dvasioje, kad ji taptų panaši į Tavo dieviškąją Šeimą, ir kad visi, kurie jai priklauso, pasiektų amžinąją palaimą.

Šventoji Marija, mylinti Jėzaus Kristaus ir mūsų visų Motina, savo meiliu užtarimu išmelsk mums malonę, kad Jėzus mūsų pasiaukojimą priimtų ir suteiktų mums savo gėrybių bei palaimos.

Šventasis Juozapai, Jėzaus ir Marijos Globėjau, savo užtarimu padėk mums visuose mūsų sielos ir kūno varguose, kad mes kartu su tavimi ir Švenčiausiąja Mergele Marija nuolat šlovintume ir dėkotume mūsų Viešpačiui ir Išganytojui Jėzui Kristui.

Amen


Atgal Atgal