Koncertas muzikantų globėjai šv. Cecilijai

Lapkričio 22 d., penktadienį, 19 val., po vakarinių šv. Mišių maloniai kviečiame į koncertą, skirtą muzikantų globėjai šv. Cecilijai.

 

 

Šv. Cecilijos litanija

 

Kyrie, eleison!

Christe, eleison!

Kyrie, eleison!

Kristau, išgirsk mus!

Kristau, išklausyk mus!

 

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

 

Šventoji Marija, Dievo Motina, melski už mus!

Šventoji Cecilija, melski už mus!

Šventoji Cecilija, išmintingoji mergele, melski už mus! (ir po kiekvieno kreipinio)

Šventoji Cecilija, deganti dieviškos meilės ugnimi,

Šventoji Cecilija, uoli artimo meilės apaštale,

Šventoji Cecilija, atvertusi į tikėjimą savo vyrą ir padėjusi jam laimėti kankinio vainiką,

Šventoji Cecilija, savo gynimosi kalba uždegusi pagonių širdis ir atvedusi juos į tikrąją Bažnyčią,

Šventoji Cecilija, šalia savęs nuolat regėjusi savo Angelą Sargą,

Šventoji Cecilija, savo įstabaus balso skambesiu įsiliejusi į Dangaus mergelių chorą,

Šventoji Cecilija, savo melodijomis teikianti Jėzui šlovę,

Šventoji Cecilija, garsioji Jėzaus Kristaus kankine,

Šventoji Cecilija, tris dienas kentusi žiauriausius kankinimus,

Šventoji Cecilija, liūdinčiųjų paguoda,

Šventoji Cecilija, tavęs besišaukiančiųjų globėja,

Šventoji Cecilija, šventosios muzikos globėja,

Šventoji Cecilija, giesmininkų, vargonininkų ir chorų globėja,

Šventoji Cecilija, dainininkų bei visų muzikų globėja ir užtarėja,

 

Būk pasveikinta, šventoji mergele,

savo kraują praliejusi, gindama Jėzaus Kristaus tikėjimą !

 

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

 

Dievas išaukštino šventąją Ceciliją!

Ir apvainikavo garbe jos dorybes!

 

Melskimės. Amžinasis Dieve, kuris šventąją Ceciliją teikeisi mums duoti kaip galingą užtarėją, leisk, kad ir mes, šioje žemėje baigę savo dienas, šventi ir nekalti pasiektume amžinojo išganymo šalį, kur kartu su ja garbintume ir šlovintume Tave per amžių amžius. Amen.

 


Atgal Atgal