Velykų stalo valgių palaiminimas LT+PL

Vadovaujantis maldai uždega žvakę ant stalo.

Tada jis žegnojasi ir taria: Vardan Dievo – Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.

Visi atsako: Amen.

Vadovas: Kristus prisikėlė! Aleliuja!

Visi: Iš tikrųjų prisikėlė! Aleliuja!

Po to vienas iš dalyvaujančiųjų skaito Šventojo Rašto tekstą (Lk 24, 36-43).

Iš šventosios Evangelijos pagal Luką:

[Jiems besikalbant apie tai, kas įvyko,] pats Jėzus atsirado tarp jų ir prabilo: „Ramybė jums!“ Virpėdami iš išgąsčio, jie tarėsi matą dvasią. O jis paklausė: „Ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės? Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai aš pats! Palieskite mane ir įsitikinsite: dvasia gi neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint“. Tai taręs, jis parodė jiems rankas ir kojas. Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė: „Ar neturite čia ko nors valgyti?“ Jie padavė jam gabalą keptos žuvies. Jis paėmė ir valgė jų akyse.

Tada vienas iš dalyvaujančiųjų skaito intencijas:

Prisikėlusiam Kristui, kuris nugalėjo mirtį ir atvėrė mums vartus į amžinybę, išsakykime savo prašymus:

Prisikėlęs Kristau, apdovanok mus meile, sutarimu ir ramybe. –

Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.

Prisikėlęs Kristau, suteik sveikatos visiems sergantiems ir stiprybės tiems, kurie juos gydo ir slaugo. –

Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.

Prisikėlęs Kristau, pradžiugink visus, kurie šį rytą yra vieniši ar nuliūdę. –

Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.

Prisikėlęs Kristau, atlygink tiems, kurie šiandien dirba ir tarnauja visų labui. –

Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.

Prisikėlęs Kristau, aplankyk savo meile tuos, kurių pasiilgome ir su kuriais šiandien negalime būti kartu. –

Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.

Prisikėlęs Kristau, priimk į savo amžinąjį džiaugsmą mirusiuosius, ypač…. (paminimi mirusieji). –

Vadovas: Melskimės taip, kaip mūsų Viešpats Jėzus Kristus išmokė:

Visi: Tėve mūsų, kuris esi danguje! Teesie šventas Tavo vardas, teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.

Po to vadovas taria:

Su džiaugsmu šloviname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, kuris, prisikėlęs iš numirusių, pasirodei mokiniams laužydamas duoną; ateik, Viešpatie, tarp mūsų, kai dėkodami valgome šias dovanas; priimk mus, tave priimančius kaip svečią savo broliuose ir seseryse, prie stalo savo Karalystėje. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.

Visi: Amen.

 

Pavalgius šeimos tėvas arba vadovas taria:

Mokiniai pažino Viešpatį, aleliuja.

Visi: Kai jis laužė duoną, aleliuja.

Vadovas:

Melskimės. Dieve, gyvybės Šaltini, išliek į mūsų širdis Velykų džiaugsmą; davęs mums žemiško maisto, leisk nuolat gyventi nauju gyvenimu, kurį prisikeldamas Kristus mums pelnė ir gailestingai suteikė. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius.

Visi: Amen.


 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU WIELKANOCNEGO

 

Przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole.

Czyni znak krzyża mówiąc: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wszyscy: Amen.

Przewodniczący: Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego (Łk 24, 36-43).

Z Ewangelii według Świętego Łukasza:

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich.

 

Następnie jeden z uczestników czyta intencje:

Zwróćmy nasze prośby do Chrystusa Zmartwychwstałego, który zwyciężył śmierć i otworzył nam bramy do nieba:

Zmartwychwstały Chryste, obdarzaj nas miłością, harmonią i pokojem. Ciebie prosimy…

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

 

Zmartwychwstały Chryste, obdarz zdrowiem wszystkich chorych i daj siłę tym, którzy ich leczą i o nich się troszczą. Ciebie prosimy…

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

 

Zmartwychwstały Chryste, obdarz radością tych wszystkich, którzy dziś rano są samotni lub smutni. Ciebie prosimy…

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

 

Zmartwychwstały Chryste, obdarz swoimi darami tych, którzy dziś pracują i służą dobru wspólnemu. Ciebie prosimy…

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

 

Zmartwychwstały Chryste, otocz swoją miłością tych, za którymi tęsknimy i z którymi nie możemy się dzisiaj spotkać. Ciebie prosimy…

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

 

Zmartwychwstały Chryste, przyjmij zmarłych do swojej wiecznej radości, a szczególnie … (wzmianka o zmarłej/zmarłym).  Ciebie prosimy…

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

 

Przewodniczący: Módlmy się, jak nas nauczył Jezus Chrystus:

 

Wszyscy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego.

 

Następnie przewodniczący mówi:

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

 

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Przewodniczący: Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 

 


Atgal Atgal