Vienykimės maldoje už Visų Šventųjų parapijos kunigus

Iš kairės į dešinę kun. Daniel Narkun ir klebonas kun. Gintaras Černius. Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčia, 2019. Nuotr. aut. Natalija Sevostjanovienė

Šią savaitę melsdamiesi už naujus pašaukimus simboliškai švenčiame ir gegužės 1-ąją klebono kun. Gintaro Černiaus ir balandžio 25-ąją kun. Daniel Narkun kunigystės šventimų dienas!
Šia proga kviečiame melstis už Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios kunigus šv. Teresėlės malda, nes tuomet mūsų kunigų priimtas Dievo kvietimas ir svarbiausias gyvenimo žingsnis šiandien vaisingai ataidi mūsų, tikinčiųjų, širdyse.

 

Šventosios Kūdikėlio Jėzaus Teresės

Malda už kunigus

O Jėzau. Amžinasis Aukščiausiasis Kunige, 

paslėpk ir saugok savo Švenčiausioje Širdyje visus kunigus.

Išlaikyk be dėmės jų pateptas rankas, kuriomis jie kasdien liečia

Tavo Švenčiausiąjį Kūną. Išsaugok tyras jų lūpas,

kuriomis jie geria tavo Brangiausiąjį Kraują.

Išlaikyk jų širdis, paženklintas neišdildoma kunigiškos garbės žyme,

tyras ir laisvas nuo žemės purvo.

Tegul dega Tavo meile ir telieka Tau ištikimi.

Saugok juos nuo sugedusio pasaulio.

Suteikęs jiems duonos ir vyno perkeitimo galią, pakeisk jų širdis.

Palaimink jų darbus gausiu derliumi,

o po mirties suteik jiems amžinosios garbės vainiką. Amen .

Tėve mūsų. Sveika, Marija. Garbė Dievui

 


Atgal Atgal