Arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo žodis parapijos tikintiesiems

Vilniaus Visų Šventųjų parapija

Sutvirtinimo sakramento teikimo akimirka. 2017 05 14

Gerb. Arkivyskupe, sveikiname Jus Vilniaus Visų Šventųjų parapijoje. Šiandien mūsų bažnyčioje sutvirtinimo sakramentą suteikėt daugiau nei 30-čiai tikinčiųjų. Ko jiems palinkėtumėte?

Palinkėčiau, kad būtų atviri, kaip jau minėjau per pamokslą, kad būtų atviri Šventosios Dvasios veikimui jų gyvenimuose. Šventoji Dvasia, Dievo artumas yra mūsų širdyje ir sąžinėje, todėl svarbiausia, kad jie galėtų išgirsti, ką Dievas jiems linki, priimtų ką jiems yra paruošęs ir gebėtų pasinaudoti tomis dovanomis, kurias gavo Sutvirtinimo sakramentu – vykdytų jiems Dievo nurodytą planą.

 

Žinant, kad nuo 2016-ųjų esate Šventojo Sosto dikasterijos Komunikacijos sekretoriato narys, ką patartumėte ar palinkėtumėte mūsų internetinei svetainei, kuri švenčia vos vienerius metus, siekiant, kad joje skleidžiama informacija pasiektų ne tik tikinčiuosius, o ir plačiąją visuomenę?

Visos internetinės priemonės, ar tai būtų interneto puslapis, facebook‘as, twitter‘is ar kokia kita priemonė, jos yra tam, kad galėtume vykdyti mums, kaip ir pirmiesiems apaštalams, nurodytą misiją – eiti į visą pasaulį, skelbti Gerąją Naujieną. Linkiu nenuleisti rankų, nuolat ieškoti naujų būdų žiniai skleisti taip, kad ši įgalintų ir visus parapijiečius pasinaudoti tomis žiniomis ir dalintis su kitais. 

Technologija – tai vienas dalykas, bet ir patys žmonės yra labai svarbūs, sakyčiau, esminiai. Kai jie išgirsta ir dalinasi, tai tampa mažai svarbu ar internetu, ar gyvu pasidalinimu, svarbu skleisti tą Gerosios Naujienos žinią, kurią mes gavome Krikšto dieną.

Kiekvieno mūsų asmeninis kontaktas bendruomenėj yra ten, kur mes pajaučiam Viešpaties artumą mūsų tarpe. – Arkivyskupas Gintaras Grušas.

Šv. Mišių akimirka. 2017 05 14

Taigi skatinate neapsiriboti interneto galimybės, bet kuo daugiau skleisti ir gyvu žodžiu.

Sakyčiau ir žodžiu, ir vaizdais. Internetas yra galimybė pasiekti žmones, bet tai yra tik viena iš priemonių, beje, turbūt pati efektyviausia, ypač parapijos lygmeny, kai gali paliesti žmones, atitraukti jų dėmesį internete ar moderniomis priemonėmis ir panaudoti tai kaip galimybę gyvai užmegzti dialogą, pakviesti į bendruomenę.
Nors internetas suformuoja savo bendruomenę, ši negali atstoti gyvos parapijos bendruomenės. Kiekvieno mūsų asmeninis kontaktas bendruomenėj yra ten, kur mes pajaučiam Viešpaties artumą mūsų tarpe.

 

Vilniaus Visų Šventųjų parapija. Sutvirtinimo sakramentas

Šv. Mišių akimirka. 2017 05 14

Mūsų parapijoje veikia įvairios maldos grupės, plačios socialinės veiklos. Ko Jūs, kaip Vilniaus arkivyskupas, tikitės ir linkite visai mūsų bendruomenei?

Linkiu, kad kuo daugiau žmonių, kuo daugiau parapijiečių įsitrauktų ne tik į maldos bei socialinių grupių veikimą, bet ir į įvairiausius gailestingumo darbus. Linkiu, kad parapijos veiklose augant dalyvaujančiųjų skaičiui jos plistų ir už parapijos ribų. Mes turime įvairias Carito veiklas mūsų vyskupijoje, kurios kaip tik yra ir jūsų parapijos ribose, tai čia, žinoma, būtų pirmenybė. Pavyzdžiui yra Betanija, kur yra maitinami vargšai, jūs turite Šventosios Teresės seserų namus, kur irgi vyksta nepasiturinčiųjų maitinimai, tad svarbu neapsiriboti tuo mažesniu aktyvistų skaičiumi, bet vis plėsti šį aktyviai veikiančių, besimeldžiančių tikinčiųjų ratą ir jį stiprinti gilinant savo tikėjimą: skaitant religinę literatūrą, studijuojant, ką tikėjimas sako įvairiais gyvenimo klausimais.
Dalinimasis Jėzaus Žinia pripildomas vis gilesniu supratimu. Čia grįžtame prie Šventosios Dvasios – Ji duoda mums dovanas, kurios padeda mums suprasti tikėjimą, bet mes privalome atsiliepti – ugdyti šį norą domėtis, gilintis ir vis labiau suprasti tikėjimo tiesas.

Ačiū už malonų pokalbį.

 

 

Po Šv. Mišių parapijietė Barbora sutvirtinamųjų vardu su gerb. Arkivyskupu atsisveikino tokiais žodžiais:

Visų sutvirtinamųjų vardu, noriu padėkoti Jums, Ganytojau, kad skyrėte savo laiko ir atvykote. Dėkojame ir džiaugiamės, jog veikiant Dievui ir Šv. Dvasiai, įpūtėte į mus Šv. Dvasios ugnies ir dovanų. Pasižadame branginti tai, ką su Sutvirtinimo sakramentu patyrėme ir sužinojome, branginti Dievo įsakymus ir didžiausią jų – meilę Dievui ir kiekvienam žmogui. Pasižadame džiaugtis kiekviena bendravimo galimybe ir palaikyti brolius, seseris ir visus Bažnyčios tarnautojus maldose.

 
 

Vilniaus arkivyskupą metropolitą Gintarą Grušą kalbino Aira Gurauskaitė

Nuotr. autorė Natalija Sevostjanovienė

 

 


Atgal Atgal