Atgarsiai

Naujininkų mokyklos bendromenė Vasario 16-ąją minėjo Visų Šventųjų bažnyčioje

Naujininkų mokykla turi gražią tradiciją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną minėti Visų Šventųjų bažnyčioje. Tad ir šiandien, vasario 14 d., visi rinkosi į šventąsias Mišias, kurias aukojo parapijos klebonas kun. G. Černius. Visuotinėje maldoje mokyklos bendruomenė meldėsi, kad Lietuvos valstybėje, šeimose ir mokykloje vyrautų vienų kitiems pagarba ir supratimas, susitelkimas bendram darbui siekiant žinių ir dvasinio tobulėjimo…

Skaityti plačiau >
Kristaus Paaukojimo dieną atsisveikinome ir su kalėdiniu laikotarpiu

Vasario 2 d., šventėme Kristaus Paaukojimo (Grabnyčių) dieną, kuri mums primena laiką, kai praėjus 40 dienų po Jėzaus Gimimo, Juozapas ir Marija atnešė Jėzų kaip savo pirmagimį sūnų į šventyklą paaukoti Dievui. Šv. Mišiose, kurias aukojo kun. klebonas Gintaras Černius, buvo šventinamos grabnyčių žvakės, simbolizuojančios Kristaus pasaulio šviesą. 

Šią dieną taip pat atsisveikinome su kalėdiniu laikotarpiu.

 

Skaityti plačiau >
Švenčiant pirmąjį Dievo Žodžio sekmadienį

2019 rugsėjo 30 d. Popiežius Pranciškus paskelbė apaštališkąjį laišką „Aperuit illis“ ir nurodė, kad kasmet visoje Bažnyčioje trečiasis eilinis liturginių metų sekmadienis būtų švenčiamas kaip Dievo Žodžio sekmadienis, kuriuo norima sužadinti didesnį tikinčiųjų dėmesį Biblijai, kad ji būtų skaitoma, apmąstoma, kad ji būtų tikinčiųjų maldos ir švenčių šerdis, atsimenant šv. Jeronimo įspėjimą, kad „kas nėra susipažinęs su Biblija, tas nepažįsta Kristaus“. 

Skaityti plačiau >
Koncertas Trijų Karalių išvakarėse

Viešpaties Apsireiškimo (Trijų karalių) šventės išvakarėse, sausio 5 d., po 12 val. šv. Mišių Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios tikintiesiems solistė Emilė Elena Dačinskaitė ir koncertmeisterė Raminta Gocentienė dovanojo kupiną džiugesio koncertą.

Mūsų parapijoje jau tradicija tampa antrąjį Kalėdų sekmadienį švęsti po šv. Mišių klausantis koncerto. Ši džiaugsmo valanda – lyg padėka už Jūsų aukas, kurias skyrėte Advento laikotarpiu…

Skaityti plačiau >
Šv. Kalėdų sulaukus

Gruodžio 24-osios vakarą iškilmingose Piemenėlių šv. Mišiose, melsdamiesi už Viešpaties Gimimą ir mūsų atsinaujinimą bei prašydami Dievo stiprybės, atjautos, nuolankumo, tikrumo ir neblėstančio tikėjimo, nešėme ant Išganytojo Altoriaus atnašas: degančią carito žvakę – simbolį šviesos ir šilumos, kurią gauname, kai savo dėmesiu ir auka pasidaliname su vargstančiaisiais…

Skaityti plačiau >
Saugus eismas - ne tik taisyklės

Trečiąjį Advento sekmadienį prieš 15 val. šv. Mišias Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje mus aplankė Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos komisarė inspektorė Aistė Dijokaitė. Nors pilną darbovietės ir pareigybių aprašymą mūsų mažiesiems parapijiečiams būtų nelengva suprasti, bet inspektorė Aistė apie elgesį gatvėje kalbėjo itin suprantamai ir paprastai.

Skaityti plačiau >
Šv. Kūčios Vilniaus Lietuvių namuose

Šį trečiadienį, gruodžio 18 d., Vilniaus lietuvių namuose įvyko 30-oji Šv. Kūčių vakarienė, kasmet prie vieno didelio stalo sukviečianti visą mokyklos bendruomenę. Šioje mokykloje mokosi mokiniai iš įvairių pasaulio šalių, yra įvairių tikėjimų, skirtingų tradicijų… Tačiau Kūčios – lyg atjautos, gėrio, meilės laikas, ypatingas savo dėmesiu ir nuoširdžiais palinkėjimais vieni kitiems.

Skaityti plačiau >
Advento rekolekcijos

Šiandien Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčioje įvyko kasmetinės Advento rekolekcijos, kuriose dalyvavo lenkų choro jaunimas su šeimomis. 

Kartu džiaugiamės ir dalinamės rekolekcijų atgarsiais: 

Esame labai dėkingi mūsų parapijos klebonui kun. Gintarui Černiui už buvimą kartu, už susikaupimą adoracijos metu prie Švenčiausiojo Sakramento…

Skaityti plačiau >
Kristaus Karaliaus dienos lyrika

Lapkričio 24-ąją šventėme Kristaus, Visatos Valdovo, Iškilmę. Šia proga poetė, dainų kūrėja ir atlikėja Birutė Kanevičienė Vilniaus Visų Šventųjų parapijos Bendruomenės namuose mums padovanojo savo kūrybos popietę, kur poezija, persipynusi su romantinėmis dainomis leido mūsų mintims sugrįžti į praeitį, nukeliauti į ateitį, išdrįsti paklausti savęs o jeigu… 

 

Skaityti plačiau >