Pas Viešpatį iškeliavo kunigas Albert Bortiak

Liepos 14 d., ketvirtadienį kunigo Albert Bortiak kūnas bus pašarvotas nuo 16val. iki 19val. laidojimo namuose prie Pal. J. Matulaičio Bažnyčios, 3 salėje. 18.45 val. – Paskutiniojo užtarimo ir atsisveikinimo apeigos.

Liepos 15 d., penktadienį nuo 10 val. iki 12 val. vyks budėjimas Pal. J. Matulaičio Bažnyčioje.

Liepos 15 d., penktadienį 10 val. urna atnešama į Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčią, 12 val. bažnyčioje aukojamos laidotuvių Šv. Mišios už kun. Albertą. Po jų išlydėjimas ir laidotuvės Daniliškių kapinėse.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam kun. Albertui Bortiak, Viešpatie!
Ir amžinoji šviesa jam tešviečia!


A. a. kunigas Albert Bortiak (197220002022)

2022 metų liepos 11 d. eidamas 50-uosios metus mirė Vilniaus arkivyskupijos kunigas Albert Bortiak.

Velionis gimė 1972 m. gruodžio 27 d. Vilniuje. Pakrikštytas Dievo Apvaizdos bažnyčioje. 1990 metais baigęs vidurinę mokyklą, trejus metus studijavo Kauno žemės ūkio akademijoje. 1993 metais pradėjo studijuoti Vilniaus kunigų seminarijoje, o nuo 1997 m. rudens – Popiežiškojoje kunigų seminarijoje Romoje. Diakono Šventimus priėmė 2000 m. liepos 8 d. Lentvario parapijos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje, o tų pačių metų spalio 7 d. Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo Arkikatedroje bazilikoje buvo pašventintas kunigu ir toliau tęsė studijas Romoje, Popiežiškajame šv. Grigaliaus universitete.

Grįžęs į Lietuvą, 2001 m. buvo paskirtas Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos teologijos dėstytoju ir ugdytoju, 2003 m. Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vikaru, 2005 m. Bezdonių Švč. M. Marijos Aušros Vartų Gailestingumo Motinos parapijos administratoriumi, 2010 m. Vilniaus Šv. Juozapo parapijos vikaru, 2011 m. Vilniaus Visų Šventųjų parapijos vikaru, 2018 m. Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos vikaru.

Amžinąjį atilsį duok mirusiajam, Viešpatieǃ

Vilniaus arkivyskupijos kurija


Atgal Atgal